Bangkok

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ

การจองเพื่อเข้าชมสำหรับโรงเรียน

ประโยชน์ด้านการศึกษา

คิดส์ซาเนีย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างขึ้น โดยใช้หลักการปรัชญาทางการศึกษาเป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมของแต่ละสถานประกอบการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาคอยให้คำปรึกษา เพื่อให้กิจกรรมสอดรับกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทางโรงเรียนกำหนดมากที่สุด

บทบาทสมมติ เป็นหนึ่งในวิธีการเรียนรู้ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีส่วนช่วยในการพัฒนาและสร้างเสริมลักษณะนิสัยให้เด็กเกิดพัฒนาการในเชิงบวก โดยเด็กสามารถนำประสบการณ์ทางการศึกษาที่ได้รับจากการเล่นบทบาทสมมติในเมืองคิดส์ซาเนียไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคต

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง

1. ภาษาศาสตร์
เด็ก ๆ จะได้พบปะพูดคุยกับเด็กคนอื่น ๆ ระหว่างการเล่นกิจกรรม ที่นอกจากจะต้องสื่อสารอย่างถูกวิธีแล้ว เด็กจะถูกสอนให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน รวมถึงการสื่อสารภาษากาย และการนำพื้นฐานภาษามาใช้ในการทำงาน

2. คณิตศาสตร์
เด็ก ๆ จะถูกฝึกให้รู้จักหลักคณิตศาสตร์และหลักการเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในการดำเนินชีวิต ผ่านการใช้จ่ายเงินสกุล "คิดส์โซ" ซึ่งเป็นเงินประจำชาติคิดส์ซาเนีย ซึ่งเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้หลักการบวกลบเลขเบื้องต้น เพื่อคำนวณเงินในการเลือกซื้อของหรือใช้บริการในแต่ละประเภท 

3. ภูมิศาสตร์
ด้วยการออกแบบตามหลักผังเมือง เด็ก ๆ จะได้ตื่นตาตื่นใจกับลักษณะโครงสร้างเหมือนจริงของห้างร้าน อาคาร บ้าน ถนน นอกจากนี้การค้นหาสถานที่ในแผนที่และการจัดลำดับเวลาการเข้าเล่นจะสอนให้เด็กเกิดความความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ รวมถึงการจัดการเวลาของตนเองเพื่อให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตามต้องการ

4. วิทยาศาสตร์
การเล่นบทบาทสมมติจะกระตุ้นให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น นำไปสู่การแสวงหาคำตอบและพัฒนาความคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เกิดความสนใจในเรื่องราวต่าง ๆ เช่น การขับเคลื่อนเครื่องจักรหรือยานยนต์ และสร้างความเข้าใจในการดูแลร่างกาย

5. สังคมศาสตร์และพลเมืองศึกษา
ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นส่วนหนึ่งของเมือง ซึ่งจะต้องรู้สิทธิและหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองคนหนึ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดความต้องการมีส่วนร่วมและช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม เด็ก ๆ จะเกิดความเข้าใจว่าการทำงานมีความสำคัญอย่างไร การตั้งใจเรียนและการตั้งใจทำงานจะส่งผลอย่างไรกับเด็กในอนาคต และตระหนักถึงความสำคัญของแต่ละอาชีพในการอยู่ร่วมกันในสังคม

6. ศิลปศึกษา ดนตรี และการแสดง
เมืองคิดส์ซาเนีย มีกิจกรรมมากมายเพื่อให้เด็กมีโอกาสได้แสดงออกทางศิลปะ ทั้งการวาดรูป ร้องเพลง เต้นรำ ดนตรี รวมถึงการร่วมกิจกรรมในโรงละครคิดส์ซาเนีย ช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์และใช้จินตนาการในการสวมบทบาทเสมือนจริง

7. พลศึกษา และสุขศึกษา
กิจกรรมของคิดส์ซาเนียส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสุขลักษณะ การจัดการและดูแลอาหารสำหรับการบริโภค และความสำคัญของการทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เด็กต้องเคลื่อนไหว และฝึกประสาทสัมผัส เช่น การเรียนขับรถ ฟุตบอล รวมถึงการปีนตึก และการทำงานในพื้นที่สำหรับก่อนสร้าง ทำให้ได้ใช้อวัยวะในการออกกำลังกายและเคลื่อนไหว ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ให้แข็งแรง เกิดพัฒนาการทางด้านร่างกาย และเกิดการเชื่อมโยงของกล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่ และประสาทสัมผัสของร่างกาย
 

แพ็คเกจสำหรับโรงเรียน

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับในเมืองคิดส์ซาเนีย

  • ความปลอดภัยของเด็กในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม
  • ราคาพิเศษสำหรับครูอาจารย์ที่สนใจนำคณะนักเรียนและเยาวชนเข้าชม
  • แพ็คเกจราคาพิเศษ รวมอาหารกลางวันจากคิดส์ซาเนีย
  • บริการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินระหว่างการเข้าชม

แพ็คเกจอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน

คิดส์ซาเนีย มีบริการแพ็คเกจอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โดยทางโรงเรียนสามารถเลือกประเภทอาหารและเครื่องดื่มได้ และสามารถระบุเวลาและสถานที่ภายในคิดส์ซาเนีย ที่ต้องการสำหรับอาหารกลางวันให้นักเรียนด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Please fill this field
Please fill this field
Please fill this field. Should be a valid email
Please fill this field
Please fill this field
Please fill this field
Please fill this field
Invalid or expired. Please verify again.
ส่งข้อความ ›

Zank-U for your contacting us!

Your message is being sent!
A representative of KidZania should contact you in the near future.