Bangkok

อีเวนท์และกิจกรรมพิเศษ

จัดกิจกรรมเป็นหมู่คณะและองค์กร

สถานที่จัดกิจกรรม

คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ มีสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความต้องการ

1. โรงละคร

2. ห้องรับรองผู้ปกครอง

3. สถานประกอบการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Please fill this field
Please fill this field
Please fill this field. Should be a valid email
Please fill this field
Please fill this field
Please fill this field
Please fill this field
Invalid or expired. Please verify again.
ส่งข้อความ ›

Zank-U for your contacting us!

Your message is being sent!
A representative of KidZania should contact you in the near future.