Bangkok

รางวัล

รางวัลของเรา

แหล่งท่องเที่ยวดีเด่นไทย

 

 

 

คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ครองเครื่องหมายรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวดีเด่นไทยประจำปี 2562 4 ปีซ้อน โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เราได้รับการรับรองเครื่องหมายนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ และการให้บริการที่ได้รับมาตรฐานระดับประเทศ คิดส์ซาเนียเป็นเมืองจำลองย่อส่วนที่ได้รับการสรรค์สร้างขึ้นให้มีขนาดและรูปแบบเหมาะสำหรับเด็กวัย 4-14 ปี ทางคิดส์ซาเนียมีการดำเนินการเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน ครอบคลุมถึงองค์ประกอบครบทั้ง 3 ด้านตามข้อกำหนด โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการด้านความสะอาด ความปลอดภัย และความสะดวกทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากคิดส์ซาเนียเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็ก การให้บริการกับเด็กๆ นั้นความสะอาดและความปลอดภัย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นหลัก คิดส์ซาเนียมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและมีความเป็นเอกลักษณ์ นอกจากความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมแล้วยังมีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในด้านอื่นๆ เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ เครื่องเล่นต่างๆ ให้มั่นใจพร้อมใช้งาน รวมถึงมีการจัดการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยต่างๆอย่างครบถ้วน

 

TripAdvisor

TripAdvisor 

2019 Certificate of Excellence

 

 

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก